Про партію

СТАТУТ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗАПОРУКА (ЗА ПОРЯДОК В УКРАЇНІ)»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Політична партія «ЗАПОРУКА (ЗА ПОРЯДОК В УКРАЇНІ)» (далі Партія) – це політична партія, що об'єднує на засадах добровільності громадян України, які поділяють цілі, проголошені в його програмних документах.

1.2. Метою діяльності Партії є сприяння формуванню та вираженню політичної волі громадян України шляхом активної участі у вироблені та реалізації (через отриману на виборах владу) державної політики для побудови в Україні сильної держави можливостей для гідного життя кожного громадянина.

1.3. Партія діє відповідно до Конституції України, чинного законодавства, власних Програми, Статуту та інших партійних норм. Діяльність Партії поширюється на територію України.

1.4. Для досягнення зазначеної мети Партія ставить перед собою такі основні завдання: сприяти створенню соціальних, політичних та економічних основ Української держави; сприяти створенню громадянського суспільства та правової держави на засадах народовладдя і багатопартійності та верховенства права.

1.5. Основними формами діяльності Партії є: організаційно-масова робота; пропаганда та агітація; публічні диспути та дискусії; участь у виборах, референдумах, плебісцитах тощо; участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади і представництво в їхньому складі; внесення пропозицій до органів влади та управління з питань своєї діяльності; взаємодія з профспілками, партіями та громадськими об’єднаннями.

1.6. Повна та скорочена назва Партії:

Повна назва Партії:
українською мовою - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗАПОРУКА (ЗА ПОРЯДОК В УКРАЇНІ)»;
англійською мовою - POLITICAL PARTY "GUARANTY (FOR ORDER IN UKRAINE)";

Скорочена назва:
українською мовою – ПП «ЗАПОРУКА (ЗА ПОРЯДОК В УКРАЇНІ)»;
англійською мовою – PP “GUARANTY (FOR ORDER IN UKRAINE)”.

ІІ. ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ

2.1. Членом Партії може стати громадянин України, який, відповідно до Конституції України та вимог чинного законодавства, має право голосу на виборах і який визнає Програму та Статут партії. Членами Партії не можуть бути: судді, прокурори, працівники органів внутрішніх справ, співробітники Служби безпеки України, військовослужбовці, працівники органів доходів і зборів, персонал Державної кримінально-виконавчої служби України, працівники Національного антикорупційного бюро України.

2.2. Член Партії не може перебувати в інших політичних партіях.

2.3. Прийняття в члени Партії відбувається шляхом ухвалення рішень міськими комітетами, міськими конференціями (зборами), районними комітетами, районними конференціями (зборами), обласними комітетами, обласними конференціями (зборами), Політвиконкомом, Політрадою та З'їздом Партії на підставі письмової заяви кандидата в члени партії.

2.4. Член Партії має право: брати участь у заходах партії; обирати і бути обраним на керівні посади в партії; вносити пропозиції; обговорювати питання внутрішньої і зовнішньої політики партії; користуватися політичною підтримкою партійної організації у своїй громадській діяльності; брати участь у роботі громадських організацій і рухів, членство в яких не заборонено партійними нормами, затвердженими З'їздом або Політрадою Партії.

2.5. Член Партії зобов'язаний: дотримуватися Статуту, інших партійних норм, затверджених З'їздом або Політрадою Партії, і керуватися Програмою партії; пропагувати і втілювати в життя Програму партії та працювати для розширення її членства; виконувати розпорядження керівництва партії; сплачувати регулярно членські внески.

2.6. Член Партії не може без вказівки чи погодження партійного керівництва відповідного рівня виступати, підписувати документи, робити публічні заяви від імені партії або її органів.

2.7. Членство в Партії припиняється шляхом:
2.7.1. добровільного припинення членства;
2.7.2. автоматичного припинення членства у випадках, передбачених п. 2.9 цього Статуту;
2.7.3. виключення з членства у випадках, передбачених п. 2.10 цього Статуту.

2.8. Добровільне припинення членства в Партії здійснюється шляхом подання відповідної письмової заяви до уповноваженого органу. Рішення керівних органів Партії у випадку добровільного припинення членства не ухвалюється. Датою припинення членства вважається дата подання заяви.

2.9.Автоматичне припинення членства в Партії відбувається у разі:
2.9.1. смерті;
2.9.2. визнання особи недієздатною;
2.9.3. набрання законної сили обвинувальним вироком суду проти особи за вчинення навмисного злочину;
2.9.4. припинення діяльності Партії у випадках, передбачених законодавством.
Автоматичне припинення членства в Партії не потребує рішення керівних органів Партії.

2.10.Члена Партії може бути виключено з Партії рішенням Політичної ради Партії, або іншого уповноваженого органу, визначеного Статутом, за наявності будь-якої з перерахованих нижче підстав:
2.10.1. за порушення цього Статуту, інших документів Партії, а також невиконання рішень керівних органів Партії;
2.10.2. за дії або бездіяльність, що суперечать меті та завданням Партії та/або завдають шкоду її репутації;
2.10.3. у разі розголошення внутрішньопартійної інформації третім особам, якщо таке розголошення завдало шкоду інтересам та репутації Партії;
2.10.4. у разі систематичної несплати членських внесків в установлені строки;
2.10.5. у разі виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Партії;
2.10.6. у разі набуття членства в іншій політичній партії.

2.11.Порядок оскарження рішень про виключення з членів Партії та про відмову в прийнятті в члени Партії встановлюється шляхом подання письмої заяви до Партійного суду.

2.12. Члени Партії шляхом подання відповідної заяви зупиняють своє членство у разі зайняття ними посади судді, прокурора, органів внутрішніх справ, працівника органів доходів і зборів, Державної кримінально-виконавчої служби, співробітника Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, військовослужбовця.

2.13.При звільненні з посад, членство в Партії за заявою особи може бути поновлене. Партійний стаж особи в цьому випадку зберігається.

2.14.У разі припинення або зупинення членства в Партії, а також виключення з членів Партії, майно та кошти, передані членом у власність Партії, поверненню не підлягають.

ІII. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПАРТІЇ

3.1. Структуру Партії формують центральні органи та місцеві партійні організації.

3.2. До центральних органів належать: З'їзд, Політрада Партії, Політвиконком Партії, Голова Партії, Центральна контрольно-ревізійна комісія (ЦКРК) Партії, Партійний суд Партії.

3.3. До місцевих партійних організацій належать обласні, АР Крим, міські м. Києва та м. Севастополя (далі – обласні), а також міські (обласного значення), районні, районні в місті, міські (районного значення), селищні, сільські. Порядок їх створення, повноваження, термін їх повноважень регулюється цим Статутом відповідно до чинного Законодавства.

3.4. Первинні осередки Партії функціонують як структурні утворення партії.

IV. ПЕРВИННІ ОСЕРЕДКИ ПАРТІЇ

4.1. Первинний осередок Партії створюється на підставі рішення Установчих Зборів цього осередку, в яких беруть участь не менше чотирьох членів Партії. На Установчих Зборах обирається Голова Первинного осередку Партії. Протокол Установчих Зборів Первинного осередку Партії має бути власноручно підписаний усіма учасниками цих Зборів. Первинний осередок Партії є окремим структурним утворенням Партії.

4.2. Рішення Установчих Зборів про створення Первинного осередку Партії затверджується Головою місцевої партійної організації, до якої входить Первинний осередок Партії. Якщо місцева організація у відповідному районі/місті не сформована, рішення про створення Первинного осередку Партії затверджується Головою обласної партійної організації, а за відсутності обласної партійної організації – Головою Партії.

4.3.Первинні осередки Партії утворюються та діють без статусу юридичної особи. Первинний осередок Партії може набути статусу юридичної особи у разі ухвалення відповідного рішення Політичною Радою Партії. Рада Первинного осередку Партії обирається терміном на 1 рік зі складу членів цього осередку. До повноважень первинних осередків Партії зокрема належать: здійснення роботи щодо поширення та тлумачення програмних положень Партії і позицій вищого партійного керівництва, заснування та обрання керівних та контролюючих органів свого рівня визначених чинним законодавством та цим Статутом, обрання делегатів на конференцію партійної організації вищого рівня, внесення пропозиції до вищих керівних органів Партії, вирішення інших питань згідно з чинним законодавством та цим Статутом.

4.4.Рада Первинного осередку Партії здійснює наступні повноваження:
4.4.1. організовує ознайомлення членів Первинного осередку Партії із рішеннями керівних органів вищого рівня та забезпечує виконання цих рішень у межах свого осередку;
4.4.2. організовує та здійснює заходи Партії відповідно до програмних завдань, статутних вимог та рішень керівних органів Партії;
4.4.3. проводить безпосередню інформаційну та роз’яснювальну роботу серед населення щодо мети, завдань, ідеології та програмних положень Партії;
4.4.4. організує, контролює та координує роботу членів Первинного осередку Партії;
4.4.5. організує навчання членів Первинного осередку Партії;
4.4.6. здійснює облік членів Партії, які належать до відповідного Первинного осередку Партії;
4.4.7. ухвалює рекомендації щодо прийняття та виключення з членства в Партії;
4.4.8. розробляє та погоджує плани партійної роботи організації з керівними органами вищого рівня;
4.4.9. здійснює безпосередню роботу із виборцями – мешканцями території або працівниками підприємства, установи, організації, у межах яких здійснюється діяльність первинного осередку, організовує заходи з політпросвіти населення, приймає та опрацьовує пропозиції, заяви та скарги;
4.4.10. вивчає, узагальнює та передає на розгляд керівних органів вищого рівня інформацію щодо актуальних проблем певної території;
4.4.11. готує проект рекомендації членів свого первинного осередку Партії, які знаходяться на партійному обліку у відповідному Первинному осередку Партії, у кандидати на вибори та на посади в органи державної влади та місцевого самоврядування, організовує агітаційну роботу, пропонує кандидатури у спостерігачі та члени відповідних виборчих комісій;

4.5.Керівними органами Первинного осередку Партії є Збори, Голова та Рада у разі її утворення.

4.6.Посадовими особами Первинного осередку Партії є Голова, члени Ради та Виконавчий Секретар.

4.7. Вищим керівним органом Первинного осередку Партії є Збори, рівноправними учасниками яких є всі члени відповідного Первинного осередку Партії.

4.8. У період між Зборами керівництво діяльністю Первинним осередком Партії здійснює Голова. Голова є постійно діючим керівним органом Первинного осередку Партії та її вищою посадовою особою.

4.9.У Первинному осередку Партії за рішенням Зборів може утворюватися колегіальний керівний орган – Рада. Рада здійснює керівництво діяльністю Первинним осередком Партії у період між Зборами. Кількісний та персональний склад Ради визначаються Зборами. Раду очолює Голова.

4.10.Виконавчим органом Первинного осередку Партії є Виконавчий Секретар. За рішенням Зборів у Первинному осередку Партії може утворюватися Секретаріат – виконавчий орган, що складається з декількох осіб. Кількісний та персональний склад Секретаріату визначається Зборами. Секретаріат очолює Виконавчий Секретар.

4.11. Рішення Зборів, Ради або Голови Первинного осередку Партії, що суперечить положенням цього Статуту, інших внутрішніх документів Партії, чинному законодавству є недійсним з моменту його ухвалення.
Рада місцевої партійної організації або будь-який інший керівний орган вищого рівня визнає таке рішення Первинного осередку Партії недійсним з моменту ухвалення і доводить інформацію про це до відома членів відповідного Первинного осередку Партії.

4.12. Збори Первинного осередку Партії можуть бути черговими та позачерговими.

4.13.Чергові Збори Первинного осередку Партії проводяться раз на місяць і мають регулярний характер: проводяться у один і той самий день місяця, час та в одному і тому самому місці. Якщо встановлений день, час або місце проведення чергових Зборів змінюється, члени Первинного осередку Партії мають бути повідомлені про це якнайшвидше, але не пізніше, ніж за 2 дні до проведення Зборів. Повідомлення здійснюється через внутрішню партійну мережу в Інтернеті та в інші способи, що забезпечують оперативну передачу інформації (смс-повідомленнями, електронними листами і т. ін.).

4.14. Голова Первинного осередку Партії має право у будь-який момент скликати позачергові Збори, якщо цього вимагають інтереси Первинного осередку Партії.

4.15. Голова Первинного осередку Партії зобов’язаний скликати позачергові Збори на вимогу 1/3 членів Первинного осередку Партії або за рішенням керівного органу вищого рівня.

4.16.Час та місце проведення позачергових Зборів встановлюється рішенням Голови. Проект порядку денного позачергових Зборів та порядок подання пропозицій до порядку денного затверджується Головою одночасно із затвердженням рішення про скликання Зборів. Остаточний порядок денний затверджується Зборами на початку засідання.

4.17. Про скликання позачергових Зборів, а також про час та місце їхнього проведення члени Первинного осередку Партії мають бути повідомлені щонайменше за 3 (три) дні до проведення Зборів. Повідомлення здійснюється через внутрішню партійну мережу та в інші способи, що забезпечують оперативну передачу інформації (смс-повідомленнями, електронними листами і т.ін.).

4.18.Кожен член Первинного осередку Партії має один голос на Зборах.

4.19.Збори вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше половини членів Первинного осередку Партії, які перебувають на обліку у ній.

4.20. Рішення Зборів ухвалюються простою більшістю голосів присутніх на Зборах членів Первинного осередку Партії. Цим Статутом, іншими внутрішніми документами Партії або рішенням самих Зборів може бути встановлена більша кількість голосів, необхідних для ухвалення рішень з окремих питань. У випадку рівності голосів голос Голови Первинного осередку Партії має вирішальне значення. Форма голосування визначається Зборами Первинного осередку Партії самостійно.

4.21. Представники керівних органів вищого рівня можуть брати участь у Зборах із правом дорадчого голосу.

4.22. Рішення Зборів Первинного осередку Партії, що суперечить положенням цього Статуту, інших внутрішніх документів Партії, чинному законодавству є недійсним з моменту його ухвалення.
Рада місцевої партійної організації або будь-який керівний орган вищого рівня визнає таке рішення Первинного осередку Партії недійсним з моменту ухвалення і доводить інформацію про це до відома членів відповідного Первинного осередку Партії.

4.23.Повноваження Зборів Первинного осередку Партії:
4.23.1. обирають Голову та Виконавчого Секретаря Первинного осередку Партії;
4.23.2. ухвалюють рішення щодо заснування посади Ревізора у Первинному осередку Партії та обирають Ревізора Первинного осередку Партії;
4.23.3. ухвалюють рішення про утворення та ліквідацію Ради та Секретаріату Первинного осередку Партії, визначають кількісний та персональний склад Ради, делегують Раді окремі функції та повноваження Голови Первинного осередку Партії;
4.23.4. заслуховують звіт про результати діяльності Голови Первинного осередку Партії та, у разі включення відповідного питання до порядку денного, звіт Ревізора;
4.23.5. достроково звільняють Голову, Виконавчого Секретаря, членів Ради, Ревізора Первинного осередку Партії з займаних посад у разі визнання їхньої діяльності незадовільною або вчинення дій, що завдали чи могли завдати шкоду Партії та/або Первинному осередку Партії;
4.23.6. розглядають заяви про прийняття в члени Партії, ухвалюють рішення рекомендувати або не рекомендувати керівним органам вищого рівня прийняти заявників в члени Партії;
4.23.7. визначають основні завдання та пріоритетні напрямки діяльності, затверджують план діяльності Первинного осередку Партії відповідно до програмно-ідеологічних документів та планів діяльності Партії з урахуванням місцевих потреб та обставин;
4.23.8. обирають делегатів на конференцію партійної організації вищого рівня;
4.23.9. ухвалюють та представляють на розгляд керівних органів вищого рівня пропозиції щодо кандидатів на посади в органи державної влади та місцевого самоврядування;

4.24. Голова Первинного осередку Партії обирається терміном на 1 рік зі складу членів цього осередку. Рішення Зборів (у тому числі Установчих Зборів) про обрання Голови Первинного осередку Партії затверджується Головою Партії. Голова Партії може делегувати це право іншим посадовим особам або керівним органам Партії. За наявності підстав для не затвердження відповідного рішення Голова Партії або уповноважений ним орган передають це питання на розгляд Політичної Ради Партії. У разі ухвалення останньою рішення про відмову у затвердженні запропонованої кандидатури, Збори Первинного осередку Партії повинні обрати і подати на затвердження іншу кандидатуру. Одна й та сама особа може обіймати посаду Голови Первинного осередку Партії необмежену кількість разів.

4.25.Голова Первинного осередку Партії може призначати заступників, відповідальних за окремі напрямки роботи осередку. Заступники призначаються виключно з числа членів відповідного Первинного осередку Партії і автоматично складають свої повноваження у разі припинення повноважень Голови, що їх призначив. Повноваження заступників також можуть бути припинені за рішенням Голови, що їх призначив.

4.26.У разі утворення в Первинному осередку Партії Ради, заступники Голови входять до її складу за посадою.
4.26.1. Голова Первинного осередку Партії своїм рішенням визначає на якого з заступників буде покладатися тимчасове виконання обов’язків Голови Первинного осередку Партії у разі неможливості останнім виконувати свої обов’язки через хворобу або інші об’єктивні обставини.
4.26.2.Якщо Голова Первинного осередку Партії не призначив тимчасового виконуючого його обов’язків або призначений ним заступник також не може виконувати покладені на нього обов’язки через об’єктивні причини, тимчасове виконання обов’язків Голови Первинного осередку Партії покладається на Виконавчого Секретаря.

4.27.Функції та повноваження Голови Первинного осередку Партії:
4.27.1. здійснює безпосереднє керівництво діяльністю Первинним осередком Партії у період між Зборами;
4.27.2. ухвалює рішення про скликання позачергових Зборів Первинного осередку Партії;
4.27.3. організує виконання рішень Зборів, а також керівних органів вищого рівня;
4.27.4. розробляє та подає на затвердження Зборів план діяльності Первинного осередку Партії;
4.27.5. скликає засідання Ради Первинного осередку Партії;
4.27.6. головує на засіданнях Зборів та Ради Первинного осередку Партії;
4.27.7. бере участь у якості делегата у Конференціях партійної організації вищого рівня;
4.27.8. надає рекомендацію Зборам, що до обрання своїх заступників, розподіляє обов’язки між заступниками та іншими членами Ради осередку;
4.27.9. визначає кількість та персональний склад Секретаріату у разі його утворення, розподіляє обов’язки між його членами;
4.27.10. контролює діяльність Виконавчого Секретаря (Секретаріату) Первинного осередку Партії;
4.27.11. без доручення представляє Первинний осередок Партії у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, політичними партіями, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що діють на відповідній території;
4.27.12. координує і контролює інформаційно-агітаційну діяльність членів Первинного осередку Партії у період підготовки та проведення передвиборчих кампаній всіх рівнів та всеукраїнського референдуму;
4.27.13. раз на 3 місяці звітує перед Зборами і керівними органами вищого рівня про виконану роботу, несе персональну відповідальність за результати роботи, проведеної на території Первинного осередку Партії, публікує свої звіти у внутрішній партійній мережі в Інтернеті;
4.27.14. організує ведення обліку членів Первинного осередку Партії;
4.27.15. розподіляє обов’язки між членами осередку, проводить інформаційну та ідеологічну роботу з членами Партії;
4.27.16. підписує від імені Первинного осередку Партії документи, зміст яких не суперечить статутним документам Партії та вимогам законодавства;
4.27.17. відповідає за використання коштів і майна осередку;
4.27.18. у разі складання повноважень особисто здійснює передачу всієї партійної документації новообраному Голові;
4.27.19. вирішує інші питання, віднесені до компетенції Голови Первинного осередку Партії згідно чинного законодавства, цього Статуту, рішень керівних органів вищого рівня та Зборів Первинного осередку Партії.

4.28.Повноваження Голови Первинного осередку Партії автоматично припиняються у разі його обрання до іншого статутного органу Партії, а чергові Збори обирають нового Голову Первинного осередку Партії. На період до проведення Зборів Голова призначає виконуючого обов’язки Голови зі складу своїх заступників або членів Ради.

4.29. Голова Первинного осередку Партії може бути звільнений з займаної посади рішенням Голови місцевої партійної організації у разі порушення ним положень цього Статуту, інших документів Партії, невиконання рішень керівних органів вищого рівня, а також за дії або бездіяльність, що суперечать меті та завданням Партії та/або завдають шкоду її репутації.

4.30. Рада Первинного осередку Партії є колегіальним керівним органом Первинного осередку Партії.

4.31. Кількість членів Ради визначається Зборами. Члени Ради обираються Зборами з числа членів Первинного осередку Партії терміном на 1 рік з можливістю переобрання необмежену кількість разів. Голова Первинного осередку Партії та його заступники входять до складу Ради за посадою. Кількість членів Ради, обраних Зборами, має бути більшою за кількість заступників Голови, що входять до складу Ради за посадою, якщо Збори не вирішать інакше.

4.32. Збори делегують Раді частину функцій та повноважень Голови Первинного осередку Партії. Конкретний перелік функцій та повноважень Ради визначається Зборами кожного Первинного осередку Партії індивідуально з урахуванням положень цього Статуту, інших внутрішніх документів Партії та чинного законодавства і може бути змінений за рішенням Зборів.

4.33. Раду Первинного осередку Партії очолює Голова Первинного осередку Партії.

4.34. Засідання Ради Первинного осередку Партії скликаються Головою у міру необхідності, але не рідше 1 разу на місяць і не одночасно із засіданням Зборів. Засідання Ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Ради.

4.35.Рішення Ради ухвалюються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради, якщо більша кількість голосів не передбачена цим Статутом, іншими документами Партії або не встановлена самою Радою. Форма голосування визначається Радою Первинного осередку Партії самостійно.

4.36. Повноваження Ради Первинного осередку Партії можуть бути достроково припинені рішенням Голови місцевої партійної організації у разі невиконання або неналежного виконання покладених на неї обов’язків, вчинення дій (бездіяльності), що суперечать меті та завданням Партії, цьому Статуту, іншим внутрішнім документам Партії, діючому законодавству та/або завдають шкоду репутації Партії.

4.37. Виконавчий Секретар Первинного осередку Партії є одноособовим виконавчим органом Первинного осередку Партії. Виконавчий Секретар обирається терміном на 1 рік зі складу членів цієї організації. Одна й та сама особа може обіймати посаду Виконавчого Секретаря необмежену кількість разів.

4.38. За рішенням Зборів в Первинному осередку Партії може утворюватися Секретаріат – виконавчий орган, що складається з декількох осіб. Кількість та персональний склад Секретаріату, а також функціональний розподіл обов’язків членів Секретаріату визначається Головою.

4.39. Функції Виконавчого Секретаря (Секретаріату) Первинного осередку Партії:
4.39.1. готує проекти рішень Голови, Ради та Зборів Первинного осередку Партії, інших партійних документів для затвердження відповідними керівними органами;
4.39.2. забезпечує документообіг Первинного осередку Партії, належну систематизацію, зберігання та архівацію документів;
4.39.3. здійснює безпосередній прийом заяв про вступ в члени Партії, заяв та інших документів від членів Партії, передає їх на розгляд відповідних керівних органів Первинного осередку Партії;
4.39.4. забезпечує передачу від членів Первинного осередку Партії місцевим організаціям інформації про зміну контактних та інших персональних даних члена Партії, забезпечує постійну актуалізацію персональних даних членів Партії;
4.39.5. здійснює підготовку та організаційно забезпечує проведення засідань Зборів та Ради Первинного осередку Партії, готує проект порядку денного та протокол засідань Зборів та Ради, відповідає за належне та своєчасне інформування членів осередку про зміну дати, часу або місця проведення чергових Зборів, дату час та місце проведення позачергових Зборів, а членів Ради – про дату, час та місце проведення засідань Ради;

4.40.Голова, члени Ради, Виконавчий Секретар (члени Секретаріату) за загальним правилом виконують свої обов’язки на громадських засадах. За рішенням Голови Партії Виконавчий Секретар (члени Секретаріату) Первинного осередку Партії можуть включатися до штату Партії і виконувати покладені на них обов’язки на оплатних засадах за умови наявності відповідного фінансування.

4.41.Первинний осередок Партії може бути ліквідовано за рішенням Ради відповідної партійної організації, а за її відсутності – за рішенням Ради обласної партійної організації, на території якої вона знаходиться, або вищестоящим статутним органом, а в разі його відсутності Політичною Радою Партії. Рішення про ліквідацію Первинного осередку Партії має бути вмотивованим.

4.42. Підставами для ухвалення рішення про ліквідацію Первинного осередку Партії можуть бути:
4.42.1. зменшення кількості членів осередку до трьох;
4.43.2. невиконання рішень керівних органів Партії;
4.42.3. дії або бездіяльність, що завдали шкоду інтересам та репутації Партії.

4.43. Орган, що ухвалив рішення про ліквідацію Первинного осередку Партії, утворює ліквідаційну комісію, що відповідає за:
4.43.1. вирішення майнових питань Первинного осередку Партії;
4.43.2. передачу документації Первинного осередку Партії партійній організації вищого рівня;
4.43.3. перереєстрацію членів Первинного осередку Партії;
4.43.4. інші організаційно-технічні питання, пов’язані із ліквідацією осередку.

4.44.Посада Ревізора первинного осередку Партії засновується Зборами Первинного осередку Партії шляхом ухвалення відповідного рішення, Збори Первинного осередку Партії обирають Ревізора Первинного осередку Партії. До повноважень Ревізора первинного осередку Партії віднесено проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Первинного осередку Партії не рідше 1 (одного) разу на рік і подання звіту про результати проведених перевірок на розгляд Зборів Первинного осередку Партії. Ревізор первинного осередку Партії обирається терміном на 2 роки зі складу членів Первинного осередку Партії. Одна й та сама особа може обіймати посаду Ревізора Первинного осередку Партії необмежену кількість разів.

V. ЦЕНТРАЛЬНІ СТАТУТНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

5.1. Найвищим органом Партії є З'їзд Партії.

5.2. З'їзд Партії вважається повноважним, якщо присутні 2/3 обраних делегатів. Рішення та Постанови З'їзду Партії ухвалюються простою більшістю голосів делегатів, повноваження яких визнано З'їздом Партії. Програмні документи Партії, Статут Партії, зміни та доповнення до них, а також рішення про реорганізацію або ліквідацію Партії ухвалює не менше ніж 2/3 делегатів, повноваження яких визнав З'їзд Партії.

5.3. Партійний З’їзд може бути черговим та позачерговим.

5.4. З'їзд Партії може ухвалювати будь-які рішення, пов'язані з діяльністю партії. Під час виборів до Верховної Ради України висуває кандидатів у народні депутати України та затверджує виборчий список Партії в порядку, визначеному З'їздом. Розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від Партії у загальнодержавному окрузі визначає З'їзд. При цьому мінімальний рівень квот має становити не менше 30 % загальної кількості кандидатів у виборчому списку у загальнодержавному окрузі. З'їзд Партії приймає рішення про залучення аудиторської фірми для проведення зовнішнього незалежного фінансового аудиту звітності про доходи, майно, витрати і фінансові забовязання Партії, місцевих партійних організацій Партії. З'їзд скликає Політрада Партії не рідше ніж раз у два роки.

5.5. Делегатів З'їзду Партії обирають у місцевих партійних організаціях за нормами представництва, що встановила Політрада Партії.

5.6. В період між З'їздами Партії керівництво діяльністю партії здійснює Голова Партії, Політвиконком Партії, Політрада Партії.

5.7. Політична Рада Партії:
5.7.1.Політична Рада є вищим керівним органом Партії у період між З'їздами Партії.
5.7.2. Політичну Раду Партії очолює Голова Партії, який головує на її засіданнях.
5.7.3. Кількісний та персональний склад Політичної Ради визначається З’їздом Партії.
5.7.4. До складу Політичної Ради Партії за посадою входять Голова Партії, заступники Голови Партії, голова та заступники голови депутатської фракції Партії у Верховній Раді України, голови обласних партійних організацій, Керівник Секретаріату Партії.
5.7.5. Строк повноважень членів Політичної Ради, обраних З’їздом, становить 2 роки. Одна й та сама особа може обіймати посаду виборного члена Політичної Ради Партії необмежену кількість разів.
5.7.6. Член Політичної Ради Партії може бути усунений з посади рішенням Політичної Ради Партії. Рішення щодо усунення з посади члена Політичної Ради Партії, обраного З’їздом, підлягає наступному затвердженню на найближчому З’їзді. У разі не затвердження відповідного рішення З’їздом член Політичної Ради Партії повертається до виконання своїх обов’язків.
5.7.7. На період між З’їздами Політична Рада може кооптувати (тобто включити до свого складу без проведення виборів З’їздом) до 1/5 частини свого складу з подальшим затвердженням кооптованих членів на найближчому З’їзді. У разі затвердження З’їздом кандидатури кооптованого члена Політичної Ради Партії термін його повноважень закінчується разом з закінченням терміну повноважень складу Політичної Ради, до якої він був кооптований.
5.7.8. Засідання Політичної Ради Партії скликаються Головою Партії Політичною Радою Партії не менше 1 (одного) разу на рік. Голова Партії зобов’язаний скликати засідання Політичної Ради Партії на вимогу не менше однієї третини її членів.
5.7.9. Засідання Політичної Ради Партії вважається правомочним, якщо у ньому бере участь більше 1/3 (однієї третини) від її складу. Рішення Політичної Ради Партії ухвалюються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Політичної Ради, якщо більша кількість голосів не передбачена цим Статутом, іншими внутрішніми документами Партії або рішенням самої Політичної Ради.
5.7.10. Рішення Політичної Ради Партії можуть ухвалюватися методом опитування (письмового чи електронного). Рішення вважається ухваленим, якщо впродовж строку, відведеного для голосування, участь у голосуванні взяли більше половини членів Політичної Ради.
5.7.11. До повноважень Політичної Ради Партії належить:
5.7.11.1.затвердження стратегічних планів діяльності Партії, бюджету та фінансових планів Партії;
5.7.11.2. внесення змін та доповнень до Програми Партії з подальшим їх затвердженням З’їздом;
5.7.11.3. затвердження передвиборчих програм Партії;
5.7.11.4. визначення стратегії і тактики діяльності Партії у виборчих процесах;
5.7.11.5. ухвалення рішення про виключення з виборчого списку Партії кандидатів у народні депутати України;
5.7.11.6. розгляд заяви Голови Партії про дострокове складання повноважень і ухвалення рішення щодо неї;
5.7.11.7. затвердження звітів Центральної контрольно-ревізійної комісії про результати проведених перевірок у період між З’їздами Партії;
5.7.11.8. ухвалення рішення щодо кількості заступників Голови Партії понад норму;
5.7.11.9. розгляд апеляцій на рішення Політичної Ради Партії та інших керівних органів Партії та її структурних утворень;
5.7.11.10. ухвалення рішень про зупинення повноважень посадових осіб Партії або її структурних утворень до розгляду цього питання вповноваженим органом;
5.7.11.11. встановлення розміру членських внесків в Партії.

5.8. Політвиконком Партії є постійним керівним органом Партії у період між З'їздами Партії та засіданнями Політради Партії. До складу Політвиконкому Партії входять: Голова Партії, його заступники, голова Секретаріату Партії, голова Партійного суду Партії, яких обирають на З'їзді Партії за поданням Голови Партії, голова ЦКРК Партії. Керує Політвиконкомом Партії Голова Партії. Кожен член Політвиконкому Партії підлеглий і підзвітний Голові Партії. Політвиконком Партії скликає Голова Партії не рідше ніж один раз у місяць, а за потреби – позачергово – за пропозицією не менше ніж половини членів Політвиконкому Партії.

5.9. Політвиконком Партії: координує діяльність місцевих партійних організацій; ухвалює рішення з усіх питань діяльності Партії, крім тих, що належать до виключної компетенції З'їзду Партії та Політради Партії; надає дозвіл місцевим організаціям на реєстрацію в державних органах та на набуття статусу юридичної особи; скликає за потреби позачергові збори (конференції) місцевих організацій Партії; формує центральний виборчий штаб для проведення виборів Президента України та Верховної Ради України, всеукраїнського референдуму, затверджує персональний склад обласних, районних і міських виборчих штабів для проведення виборів Президента України, Верховної Ради України, обласних, районних і міських рад; погоджує списки кандидатів у депутати місцевих рад, кандидатури міських, селищних, сільських голів, інших керівників органів місцевого самоврядування та місцевої влади; ухвалює за погодженням Голови Партії рішення про відсторонення від посади керівників місцевих організації партії, членів керівних органів цих організацій; розглядає рішення зборів (конференцій) місцевих організацій партії про недовіру їхнім керівникам чи членам керівних органів та погоджує питання про їхнє звільнення з подальшим винесенням його на розгляд Політради партії; ухвалює рішення про прийняття в члени партії або припинення членства в партії; вирішує інші питання діяльності Партії відповідно до статутних завдань.

5.10. Рішення Політвиконкому Партії чинне за присутності на засіданні більше ніж половини членів Політвиконкому Партії; рішення Політвиконкому Партії ухвалюється простою більшістю голосів. Якщо порівно розподілено голоси під час голосування, Голова Партії використовує право подвійного голосу.
5.10.1. Члени Політвиконкому обіймають свої посади протягом строку повноважень у підвідомчих їм Статутних оганах.

5.11. Голова Партії є найвищою посадовою особою партії і здійснює загальне керівництво Партії. Голова Партії є одночасно Головою Політради Партії та Головою Політвиконкому Партії. Голову Партії обирає З'їзд Партії.
5.11.1 Голова Партії обирається З’їздом Партії строком на 5 (п’ять) років простою більшістю голосів учасників З’їзду. Одна й та сама особа може обіймати посаду Голови Партії необмежену кількість разів.
5.11.2. Висування кандидатів на посаду Голови Партії відбувається шляхом подання письмової заяви, претендента на посаду Голови Партії, до Секретаріату Партії, який включає розгляд даного питання в порядок денний першого З’їзду Партії після надходження відповідної заяви.

5.12. Голова Партії: репрезентує партію у державних та громадських органах; виступає від імені партії та робить заяви; укладає від імені Партії угоди, підписує фінансові та інші партійні документи; скликає засідання Політвиконкому Партії і Політради Партії; розпоряджається, відповідно до законодавства, коштами та майном Партії; здійснює кадрову політику партії; подає на збори (конференцію) кандидатури голів обласних організацій; зупиняє, припиняє повноваження та знімає з посад керівників місцевих організацій Партії та їхніх органів, якщо їхня діяльність, чи бездіяльність, суперечить Статуту Партії, Програмі Партії та чинному законодавству України, або за власним бажанням; погоджує призначення та звільнення голів районних, міських обласного значення партійних організацій; призначає і звільняє виконувачів обов'язки голів обласних, міських, районних, районних у містах, сільських, селищних організацій; затверджує, за порядком, передбаченим Статутом Партії та іншими партійними нормами, прийняття у члени партії; може скликати за потреби позачергові збори (конференції) місцевих організацій Партії; присвоює партійні ранги членам Партії. Голова Партії видає накази та розпорядження.

5.13. Контрольно-ревізійні органи Партії – це постійно діючі статутні органи Партії, що здійснюють функції контролю за фінансово-господарською діяльністю Партії та її структурних утворень, а також дотриманням положень законодавства, цього Статуту та інших внутрішніх документів Партії.

5.14. Контрольно-ревізійними органами Партії є Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії, контрольно-ревізійні комісії обласних та місцевих партійних організацій, ревізори Первинних осередків Партії.

5.15. Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії та контрольно-ревізійні комісії обласних партійних організацій утворюються в обов’язковому порядку.
Рішення щодо необхідності утворення контрольно-ревізійних комісій місцевих партійних організацій та обрання ревізорів Первинних осередків Партії ухвалюються відповідними партійними організаціями, осередками самостійно.

5.16.Повноваження та порядок діяльності контрольно-ревізійних комісій визначаються Статутом Політичної Партії.

5.17. Вищим контрольно-ревізійним органом Партії є Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії.

5.18. Центральна контрольно-ревізійна комісія, контрольно-ревізійні комісії обласних та місцевих партійних організацій, на відповідному рівні здійснюють наступні функції:
5.18.1. здійснюють контроль за дотриманням членами Партії, партійними організаціями, їх керівними органами та посадовими особами положень Статуту та інших внутрішніх документів Партії;
5.18.2. контролюють виконання рішень керівних органів Партії та керівних органів обласних, місцевих та Первинних осередків Партії;
5.18.3. перевіряють виконання бюджету та фінансових планів Партії, цільове використання коштів та майна Партії. Здійснюють внутрішньопартійний фінансовий контроль (аудит) за надходженням і витратами Партії, місцевих партійних організацій Партії.

5.19. Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії здійснює загальне керівництво та методичне забезпечення діяльності контрольно-ревізійних органів Партії нижчого рівня.

5.20. Кількісний та персональний склад Центральної контрольно-ревізійної комісії визначається З’їздом Партії, контрольно-ревізійних комісій обласних та місцевих партійних організацій – Конференціями відповідних організацій. Ревізор Первинного осередку Партії обирається його Зборами.

5.21. Діяльність контрольно-ревізійних комісій організують їх голови. Голова Центральної контрольно-ревізійної комісії обирається З’їздом Партії, Голови контрольно-ревізійних комісій партійних організацій – конференціями відповідних організацій. За необхідності контрольно-ревізійні комісії можуть обирати зі свого складу заступників голів, що відповідають за певну сферу діяльності контрольно-ревізійної комісії.

5.22.Строк повноважень членів контрольно-ревізійних органів усіх рівнів становить 2 роки. Повноваження членів контрольно-ревізійних комісій зберігаються до обрання відповідними органами їх нового складу. Одна й та сама особа може обіймати посаду члена контрольно-ревізійного органу (ревізора) необмежену кількість разів.

5.23. Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії підзвітна З’їзду Партії, а у період між З’їздами – Голові та Політичній Раді Партії. Контрольно-ревізійні комісії обласних та місцевих партійних організацій підзвітні Конференціям відповідних партійних організацій, ревізор Первинного осередку Партії – його Зборам.

5.24. Голова та члени Центральної контрольно-ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Політичної Ради Партії із правом дорадчого голосу, а також є учасниками З’їзду Партії за посадою.

5.25.Голови та члени контрольно-ревізійних комісій місцевих партійних організацій є учасниками Конференцій цих організацій за посадою.

5.26.Контрольно-ревізійні комісії проводять перевірки фінансово-господарської діяльності Партії та її структурних утворень не рідше 1 (одного) разу на рік і подають звіт про результати проведених перевірок на розгляд органів, яким вони підзвітні.
Центральна контрольно-ревізійна комісія звітує про результати проведених перевірок на кожному черговому, а у разі включення відповідного питання до порядку денного, і на позачерговому З’їзді Партії.

5.27.Контрольно-ревізійні комісії Партії можуть залучати до своєї роботи незалежних експертів (аудиторів) у порядку, передбаченому цим Статутом, Положенням про контрольно-ревізійні комісії та іншими внутрішніми документами Партії.

5.28. Контрольно-ревізійні комісії можуть ухвалювати рекомендації, що беруться до уваги керівними органами та посадовими особами Партії та її структурних утворень при здійсненні своєї діяльності.

5.29. У разі виявлення суттєвих порушень у діяльності керівних органів, посадових осіб Партії та її структурних утворень, контрольно-ревізійні комісії можуть вносити на розгляд Політичної Ради Партії подання щодо зупинення повноважень відповідних посадових осіб Партії або її структурних утворень та ініціювати притягнення цих посадових осіб до юридичної відповідальності згідно норм діючого законодавства.

5.30. Партійний суд Партії (далі – ПС) є окремою структурою в партії, яка призначена для розгляду скарг, заяв, конфліктних ситуацій внутрішньопартійного характеру. Голову Партійного суду Партії обирає З'їзд Партії терміном на 2 роки. Членів ПС Партії обирає З'їзд Партії за поданням Голови ПС Партії терміном на 2 роки.

5.31. Голова ПС Партії очолює та координує роботу членів ПС Партії. Голова ПС Партії є членом Політвиконкому Партії і Політради Партії за посадою.

5.32. ПС Партії керується Статутом Партії.

5.33.До повноважень ПС відноситься розгляд скарг, заяв, конфліктних ситуацій внутрішньопартійного характеру.

5.34. Секретаріат Партії є постійно діючим виконавчим органом Партії. Секретаріат очолює Керівник Секретаріату.

5.35.Секретаріат Партії здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту.

5.36.Структура та штатний розклад Секретаріату затверджується Головою Партії. Секретаріат формується Керівником Секретаріату за погодженням з Головою Партії.

5.37. Керівник Секретаріату призначається на посаду і звільняється з посади Головою Партії. Керівник Секретаріату є підзвітним та підконтрольним Голові Партії.

5.38. Керівник Секретаріату входить до складу Політичної Ради Партії, а також є учасником З’їзду Партії за посадою.

5.39.Керівник Секретаріату підписує партійні документи, у тому числі фінансові, згідно з довіреністю, наданою йому Головою Партії.

5.40. Секретаріат Партії виконує наступні функції:
5.40.1. втілює в життя стратегічні та поточні плани Партії, визначені З’їздом, Політичною Радою Партії;
5.40.2. організує виконання рішень керівних органів Партії;
5.40.3. організаційно забезпечує діяльність Голови Партії, Політичної Ради Партії;
5.40.4. за дорученням керівних органів Партії розробляє проекти поточних та стратегічних планів діяльності Партії;
5.40.5. організує реалізацію програм, заходів та проектів Партії;
5.40.6. координує та безпосередньо здійснює заходи з підготовки та участі Партії у виборах, готує проекти виборчих документів Партії;
5.40.7. організує і здійснює централізований облік членів Партії, веде Єдиний електронний реєстр членів Партії відповідно до чинного законодавства;
5.40.8. організує облік сплати членських внесків;
5.40.9. забезпечує підготовку З’їздів Партії, засідань політичної Ради;
5.40.10. розробляє проекти положень та інших внутрішніх документів Партії;
5.40.11. розробляє проект бюджету Партії, проекти кошторисів окремих програм та заходів;
5.40.12. здійснює юридичне забезпечення діяльності керівних органів Партії;
5.40.13. організовує діловодство керівних органів Партії та сприяє його налагодженню у регіональних та місцевих організаціях;
5.40.14. здійснює загальне керівництво та координацію роботи Секретаріатів (Секретарів) партійних організацій усіх рівнів;
5.40.15. організовує отримання та обробку інформації від регіональних та місцевих організацій Партії, забезпечує схоронність конфіденційної інформації;
5.40.16. організовує навчання активістів Партії, а також навчання та підготовку до виборів кандидатів від Партії на посади в органах державної влади та місцевого самоврядування;
5.40.17 здійснює інші функції, передбачені цим Статутом, іншими внутрішніми документами Партії, а також доручені Головою, Політичною Радою Партії.

VI. ОБЛАСНІ ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ

6.1. Обласні організації Партії створюються та діють на підставі цього Статуту та Програми Партії. Члени Партії шляхом об'єднання за місцем проживання можуть створювати обласні партійні Організації Партії. Рішення про створення обласної партійної організації Партії ухвалюють збори. Рішення про створення обласної партійної організації Партії повноважне, якщо присутні не менше ніж три члени Партії.

6.2. Обласні партійні організації: здійснюють роботу щодо поширення та тлумачення програмних положень Партії і позицій вищого партійного керівництва; координують роботу підпорядкованих їм партійних організацій Партії; вирішують, згідно з чинним законодавством, інші питання.

6.3. Вищим органом обласної організації Партії є збори (конференція). Збори (конференція) скликаються з необхідності, але не рідше ніж раз у рік.

6.4. У зборах обласної організації беруть участь усі члени Партії, які перебувають на обліку в обласній партійній організації. Збори обласної партійної організації Партії повноважні за присутності не менше ніж половини загальної кількості членів обласної партійної організації. Рішення на зборах ухвалюється простою більшістю голосів членів обласної організації, зареєстрованих на зборах.

6.5. Конференція обласної партійної організації Партії повноважна за присутності не менше ніж половини загальної кількості делегатів. Норми представництва на конференції встановлює обласний комітет. Рішення на конференції ухвалюються простою більшістю голосів делегатів, повноваження яких затвердила конференція.

6.6. Збори (конференція) обласної партійної організації Партії: обирають голову обласної організації Партії на два роки; за порядком, передбаченим Статутом Партії, подають пропозицію про усунення (висловлення недовіри) голови обласної організації та членів керівного органу цієї організації; обирають, відповідно до Статуту Партії та норм, затверджених центральними партійними органами, членів обласного комітету за поданням голови обласної організації Партії терміном на два роки; обирають голову та членів КРК терміном на два роки; обирають делегатів на З'їзд Партії; заслуховують звіти про роботу голови, комітету та голови КРК; заслуховують інформацію депутатів місцевих рад, обраних від Партії, та членів партії, делегованих на роботу в місцеві органи влади, про їхню діяльність; ухвалюють рішення про прийняття в члени партії; вирішують, згідно з чинним законодавством, інші питання, що належать до компетенції обласної організації Партії.

6.7. Обласний комітет Партії: координує у період між зборами (конференціями) діяльність підпорядкованих партійних організацій Партії, надає їм вказівки відповідно до партійних норм та розпоряджень центральних партійних органів та підрозділів Партії; скликає обласні партійні збори (конференції); розробляє план роботи обласної організації; забезпечує виконання рішень зборів обласної організації та центральних партійних органів і підрозділів Партії; заслуховує звіти про роботу голів районних, міських, районних у містах, селищних, сільських організацій Партії; ухвалює рішення про прийняття в члени партії; виконує в межах своєї компетенції іншу розпорядчо-виконавчу та організаційну роботу для забезпечення поточної діяльності організації. Порядок прийняття рішень Обласним комітетом Партії: Засідання Обласного комітету повноважні за присутності не менше ніж 2/3 загальної кількості складу Обласного комітету. Рішення на засіданні ухвалюються простою більшістю голосів членів Обласного комітету присутніх на засіданні.

6.8. До складу обласного комітету партії входять: голова, заступники голови, члени комітету, голова секретаріату і голова КРК обласної організації.

6.9. Вищою посадовою особою обласної партійної організації Партії є голова обласної організації партії. Голову обласної організації Партії обирають збори (конференції) обласної партійної організації Партії за поданням Голови Партії.

6.10. Голова обласної організації Партії: здійснює керівництво та представляє обласну організацію Партії; пропонує кандидатури своїх заступників та членів обласного комітету для обрання зборами (конференцією) обласної організації Партії; пропонує зборам (конференціям), за попереднім погодженням Голови Партії, кандидатури на обрання голів районних, міських (обласного значення) організацій Партії; погоджує голову відповідної міської (районного значення), селищної, сільської, районної у містах організації Партії; призначає членів партії виконувати обов'язки керівників відповідних районних у місті, міських (районного значення), селищних, сільських організацій Партії за погодженням з головою Партії; скликає засідання та організовує роботу обласного комітету Партії; завідує майном та коштами партійної організації Партії у межах повноважень, наданих йому обласним комітетом Партії; здійснює в межах своєї компетенції інші функції щодо керівництва обласною організацією Партії; видає накази та розпорядження у межах своїх повноважень. Голова обласної організації є підлеглим та підзвітним Голові Партії. Повноваження голови обласної організації партії, його заступників та членів керівних органів і КРК цієї організації можуть бути припинені достроково за їхньою заявою або в разі порушення ними статутних і програмних норм партії, дискредитації партії та її ідеології, через дії або бездіяльність, які завдають шкоди партії, за рішенням центральних органів партії за порядком, передбаченим Статутом Партії.

6.11. Реєстрацію обласної організації Партії здійснюють за встановленим законом порядком за дозволом Політвиконкому Партії.

6.12. Ліквідація обласної організації Партії відбувається за рішенням самої організації, якщо за це проголосували не менше ніж 2/3 від усіх членів організації, за рішенням З'їзду Партії або Політради Партії через дії, що суперечать статутним та програмним документам партії, через дискредитацію партії та її ідеології, через дії або бездіяльність, які завдають шкоди партії. Орган, що ухвалив рішення про ліквідацію, створює ліквідаційну комісію, яка, згідно з чинним законодавством, вирішує всі майнові та юридичні питання організації, що ліквідовується.

VII. РАЙОННІ, МІСЬКІ (ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ), РАЙОННІ У МІСТАХ ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ

7.1. Члени Партії за місцем проживання шляхом об'єднання можуть створювати районні, міські (обласного значення), районні у містах організації Партії. Рішення про створення районних, міських (обласного значення), районних у містах партійних організацій Партії ухвалюють збори. Рішення про створення районних, міських (обласного значення), районних у містах організацій Партії повноважне, якщо присутні не менше ніж три члени Партії.

7.2. Районні, міські (обласного значення), районні у містах партійні організації діють на підставі цього Статуту та Програми Партії. До повноважень районних, міських (обласного значення), районних у містах партійних організацій Партії належать: здійснення роботи щодо поширення та тлумачення програмних положень Партії і позицій вищого партійного керівництва; координація роботи підпорядкованих їм партійних організацій Партії; приймання у члени Партії; обрання голови партійної організації, якщо необхідно, та його заступників, Контрольно Ревізійної Комісії (далі КРК) терміном на два роки; обрання делегатів на конференцію партійної організації вищого рівня; внесення пропозиції до вищих органів партії; вирішення інших питань згідно з чинним законодавством та цим Статутом.

7.3. Вищим органом районної, міської (обласного значення), районної в місті організації Партії є збори (конференція). Збори (конференції) скликають за потреби, але не рідше ніж раз у рік.

7.4. У зборах районної, міської (обласного значення), районної у місті партійної організації Партії беруть участь усі члени Партії, які перебувають на обліку у цій партійній організації. Збори районної, міської (обласного значення), районної у місті партійної організації Партії повноважні за присутності не менше ніж половини загальної кількості членів цієї партійної організації. Рішення на зборах ухвалюється простою більшістю голосів членів партійної організації, зареєстрованих на зборах.

7.5. Конференція районної, міської (обласного значення), районної у місті партійної організації Партії повноважна за присутності не менше ніж половини делегатів. Норми представництва на конференції встановлює районний, міський (обласного значення), районний у містах комітет Партії. Рішення на конференції ухвалюється простою більшістю голосів делегатів, повноваження яких затвердила конференція.

7.6. Збори (конференції) районних, міських (обласного значення), районних у містах партійних організацій: обирають голів районних, міських (обласного значення), районних у містах партійних організацій на два роки; подають за порядком, передбаченим Статутом, пропозицію про усунення (висловлення недовіри) голови районної, міської (обласного значення), районної в місті організації Партії та членів керівного органу цієї організації; обирають відповідно до Статуту Партії та норм, затверджених центральними партійними органами, за поданням голови районної, міської (обласного значення), районної в місті організації Партії членів відповідного комітету та КРК терміном на два роки; обирають делегатів на обласні, міські (з районним поділом міста) партійні конференції; заслуховують звіти про роботу голови, комітету та КРК цієї організації Партії; здійснюють роботу щодо поширення та роз'яснення програмних положень Партії; визначають напрямки роботи підпорядкованих їм партійних організацій відповідно до партійних норм та вказівок вищого керівництва партії; заслуховують інформацію депутатів місцевих рад, обраних від Партії, та членів партії, делегованих на роботу в місцеві органи влади, про їхню діяльність; ухвалюють рішення про прийняття в партію; вирішують інші питання, що належать до їхньої компетенції відповідно до Статуту та чинного законодавства.

7.7. Районний, міський (обласного значення), районний у місті комітет Партії: координує у період між зборами (конференціями) діяльність районних, міських (обласного значення), районних у містах та підпорядкованих їм партійних організацій, надає їм вказівки відповідно до партійних норм та розпоряджень вищих партійних органів; розробляє план роботи районної, міської (обласного значення), районної в місті організації; скликає районні, міські (обласного значення), районні у містах партійні збори (конференції); ухвалює рішення про прийняття в партію; виконує повноваження, делеговані йому зборами (конференціями) районної, міської (обласного значення), районної у містах партійної організації.

7.8. До складу районного, міського (обласного значення), районного у містах комітету партії входять: голова, його заступники, члени комітету і голова районної, міської (обласного значення), районної у містах КРК. Порядок прийняття рішень Районним, міським (обласного значення), районним у місті комітетом Партії: Засідання Районного, міського (обласного значення), районного у місті комітету Партії повноважне за присутності не менше ніж 2/3 загальної кількості складу Районного, міського (обласного значення), районного у місті комітету Партії. Рішення на засіданні ухвалюються простою більшістю голосів членів Районного, міського (обласного значення), районного у місті комітету Партії присутніх на засіданні.

7.9. Вищою посадовою особою районної, міської (обласного значення), районної в містах організації Партії є голова цієї районної, міської (обласного значення), районної у містах організації партії.
7.9.1. Голову районної, міської (обласного значення) організації Партії обирають збори (конференції) районних, міських (обласного значення) партійних організацій за поданням голови відповідної обласної організації та за попереднім погодженням Голови Партії.
7.9.2. Голову районної в місті організації Партії обирають збори (конференції) районних у містах партійних організацій за поданням голови відповідної міської організації та за попереднім погодженням голови відповідної обласної організації Партії.

7.10. Голова районної, міської (обласного значення), районної у містах організації партії: розробляє план роботи районної, міської (обласного значення), районної в містах організації Партії; забезпечує виконання рішень зборів районної, міської (обласного значення), районної в містах організації Партії; скликає засідання та організовує роботу районного, міського (обласного значення), районного в містах комітету Партії; завідує майном та коштами партійної організації в межах повноважень, наданих йому комітетом; здійснює в межах своєї компетенції інші функції щодо керівництва районною, міською (обласного значення), районною в містах організацією Партії; видає накази та розпорядження в межах своїх повноважень. Повноваження голови районної, міської (обласного значення), районної в місті організації партії, його заступників та членів керівних органів і КРК цієї організації можуть бути припинені достроково за їхньою заявою або в разі порушення ними статутних і програмних документів партії, дискредитації партії та її ідеології, через дії або бездіяльність, які завдають шкоди партії, за рішенням центральних органів партії за порядком, передбаченим Статутом.
7.10.1. Голова міської (обласного значення) організації: пропонує зборам, за попереднім погодженням голови відповідної обласної організації, кандидатуру на обрання голови районної в місті організації Партії; звільняє голову районної в місті організації Партії за погодженням голови відповідної обласної організації.
7.10.2. Голова районної організації: пропонує зборам, за попереднім погодженням голови відповідної обласної організації, кандидатури на голів міських (районного значення), селищних, сільських організації Партії; звільняє міських (районного значення), селищних, сільських, за погодженням з головою відповідної обласної організації.

7.11. Реєстрацію районної, міської (обласного значення), районної в місті організації здійснюють за встановленим законом порядком за дозволом Політвиконкому Партії.

7.12. Ліквідація районної, міської (обласного значення), районної в місті організації відбувається за рішенням самої організації, якщо за це проголосували не менше ніж 2/3 від усіх членів організації або за рішенням Політради Партії через дії, що суперечать статутним та програмним документам партії, через дискредитацію партії та її ідеології, через дії або бездіяльність, які завдають шкоди партії. Орган, що ухвалив рішення про ліквідацію, створює ліквідаційну комісію, яка згідно з чинним законодавством вирішує всі майнові та юридичні питання організації, що ліквідовується.

VІІI. СІЛЬСЬКІ, СЕЛИЩНІ, МІСЬКІ (РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ) ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАРТІЇ

8.1. Члени Партії шляхом об'єднання за місцем проживання можуть створювати сільські, селищні, міські (районного значення) організації Партії.

8.2. Рішення про створення сільської, селищної, міської (районного значення) організації Партії ухвалюють збори. Рішення про створення сільської, селищної, міської (районного значення) організації Партії повноважне, якщо присутні не менше ніж три члени Партії.

8.3. Сільська, селищна, міська (районного значення) організації Партії діє на підставі цього Статуту, Програми Партії та партійних норм Партії.

8.4. Сільські, селищні, міські (районного значення) організації Партії підпорядковуються відповідній районній організації Партії.

8.5 Сільські, селищні, міські (районного значення) організації Партії: обирають голову партійної організації, якщо необхідно, то його заступників, Контрольно Ревізійна Комісія (далі КРК) терміном на два роки; приймають у члени партії; обирають делегатів на конференцію партійної організації вищого рівня; здійснюють роботу щодо поширення та роз'яснення програмних положень Партії; вносять пропозиції до вищих органів партії; вирішують інші питання згідно з чинним законодавством та цим Статутом.

8.6. Вищим органом сільської, селищної, міської (районного значення) організації Партії є збори. Збори скликають за потреби, але не рідше ніж один раз у рік. Збори повноважні за присутності не менше ніж половини загальної кількості членів цієї партійної організації. Рішення на зборах ухвалюються простою більшістю голосів членів організації, присутніх на зборах.

8.7. Збори повноважні розглядати будь-які питання, що належать до компетенції діяльності сільської, селищної, міської (районного значення) організації Партії за винятком питань, що належать до повноважень центральних партійних органів та партійних органів вищого рівня Партії. Збори обирають керівництво та КРК цієї організації, а також за порядком, передбаченим Статутом, можуть подати пропозицію про усунення (висловлення недовіри) голови цієї організації, його заступників, членів КРК.

8.8. Вищою посадовою особою сільської, селищної, міської (районного значення) організації Партії є голова відповідної організації Партії. Голову сільської, селищної, міської (районного значення) організації Партії обирають збори відповідної організації Партії за поданням голови відповідної районної організації та за попереднім погодження голови відповідної обласної організації Партії.

8.9. Голова сільської, селищної, міської (районного значення) організації Партії: здійснює керівництво відповідною сільською, селищною, міською (районного значення) організацією Партії; скликає збори цієї організації Партії; розробляє план роботи сільської, селищної, міської (районного значення) організації Партії; забезпечує виконання рішень зборів сільської, селищної, міської (районного значення) організації Партії та партійних органів і керівництва Партії вищого рівня; здійснює в межах своєї компетенції інші функції щодо керівництва сільської, селищної, міської (районного значення) організації Партії; видає накази та розпорядження в межах своїх повноважень. Повноваження голови сільської, селищної, міської (районного значення) організації Партії, його заступників, членів КРК можуть бути припинені достроково за їхньою заявою або в разі порушення ними статутних і програмних документів партії, дискредитації партії та її ідеології, через дії або бездіяльність, які завдають шкоди партії, за рішенням центральних органів партії за порядком, передбаченим Статутом Партії.

8.10. Реєстрацію сільської, селищної, міської (районного значення) організації Партії здійснюють за встановленим законом порядком за дозволом Політвиконкому Партії.

8.11. Ліквідація сільської, селищної, міської (районного значення) організації Партії відбувається за рішенням самої організації, якщо за це проголосували не менше ніж 3/4 від усіх членів організації або за рішенням Політради Партії через дії, що суперечать статутним та програмним документам партії, через дискредитацію партії та її ідеології, через дії або бездіяльність, які завдають шкоди партії. Орган, що ухвалив рішення про ліквідацію, створює ліквідаційну комісію, визначає її кількісний та персональний склад. Ліквідаційна комісія діє згідно з чинним законодавством, вирішує всі майнові питання організації, що ліквідовується.

IX. КОШТИ ПАРТІЇ

9.1. Кошти партії (джерела матеріальної та фінансової підтримки Партії та місцевих партійних організацій Партії) складаються з: внесків її членів; пожертвувань приватних осіб, підприємств, організацій та інших видів фінансових надходжень, якщо це не суперечить чинному законодавству.

9.2. Розмір щомісячних членських внесків встановлюють відповідно до окремого положення, яке затверджує Політрада Партії. Членські внески сплачують від дня набуття членства у Партії.

9.3. Місцеві організації Партії переказують у Центральну бухгалтерію Партії 60 відсотків внесків, які надійшли до них.

9.4. Партія може володіти коштами та іншим майном, необхідним для здійснення його статутної діяльності.

9.5. Кошти та майно Партії використовують на фінансування і матеріальне забезпечення статутної діяльності і не підлягають перерозподілу між його членами.

9.6. Партія зобов'язана здійснювати оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі за порядком і в розмірах, передбачених законодавством.

9.7. Партія щороку публікує свій бюджет у загальнодержавних засобах масової інформації для загального ознайомлення. Витрати місцевих партійних організацій Партії та її структурних утворень здійснюються згідно плану витрат затвердженого Політичною Радою Партії. Порядок здійснення витрат Партій: Партія здійснює свої витрати на онові затвердженого З'їздом Партії плану витрат Партії.

X. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПАРТІЇ

10.1. Партія є юридичною особою з моменту внесення відповідного запису до Єдиного Державного Реєстру.

10.2. Партія створюється на невизначений термін.

10.3. У своїй діяльності Партія керується Конституцією України, чинним законодавством України, в тому числі Законом України «Про політичні партії в Україні»цим Статутом, Програмою та іншими внутрішніми документами Партії.

10.4. Партія має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в банківських установах, у тому числі в іноземній валюті, володіє майновими та особистими немайновими правами згідно з діючим законодавством України.

10.5. Партія може мати круглу печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Головою Партії, а також партійну символіку до якої належать партійний гімн, прапор, розпізнавальний знак, девіз. Також Партія може мати власну форму одягу, виконану з використанням символіки Партії, що затверджується Політичною Радою Партії. Символіка Партії реєструється у встановленому законодавством порядку.

10.6. Право на офіційне використання партійної символіки мають лише Первині осередки Партії та обласні партійні організації, центральні органи Партії та її структурні утворення.

10.7. Право на використання партійної символіки має лише Партія та засновані нею юридичні особи, а також інші особи за наявності письмового дозволу Голови Партії або рішення Політичної Ради Партії.

10.8. Партія несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, яке їй належить та на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.

10.9. Структурні утворення Партії, що мають статус юридичної особи, відповідають за своїми зобов’язаннями майном, яке їм належить і на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України. Партія не відповідає за зобов’язаннями своїх структурних утворень, що мають статус юридичної особи, а структурні утворення не відповідають за зобов’язаннями Партії.

10.10. Партія не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Партії.

10.11. Партія не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Партії.

10.12. Партія має право:
10.12.1. вільно проводити свою діяльність на всій території України відповідно до чинного законодавства;
10.12.2. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свої ідеї, погляди, цілі та завдання;
10.12.3. оприлюднювати свою позицію з будь-яких питань суспільного та політичного життя, державного управління;
10.12.4. брати участь у виробленні державної політики у порядку та обсягах, встановлених чинним законодавством;
10.12.5. брати участь у виборах у порядку, встановленому чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Партії;
10.12.6. виступати з пропозиціями щодо різних питань суспільного життя, у тому числі вносити відповідні пропозиції до органів державної влади та органів місцевого самоврядування у порядку, встановленому чинним законодавством;
10.12.7. використовувати державні та комунальні засоби масової інформації, як це передбачено відповідними законами України;
10.12.8. проводити збори, мітинги, демонстрації, пікети, конференції, зустрічі, дискусії та інші публічні масові заходи у порядку, встановленому чинним законодавством;
10.12.9. здійснювати власні соціологічні дослідження, у тому числі шляхом масових опитувань населення;
10.12.10. від власного імені виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав та нести обов’язки, укладати угоди, які необхідні для досягнення мети діяльності Партії;
10.12.11. бути позивачем, відповідачем та третьою особою у судах усіх рівнів згідно з чинним законодавством України;
10.12.12. наймати на роботу працівників на основі трудових договорів;
10.12.13. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси членів Партії у державних та недержавних органах і організаціях;
10.12.14. одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети та завдань;
10.12.15. засновувати засоби масової інформації, підприємства, що здійснюють продаж суспільно-політичної літератури, інших пропагандистсько-агітаційних матеріалів, виробів з власною символікою, проведення виставок, лекцій, фестивалів та інших суспільно-політичних заходів;
10.12.16. набувати й розпоряджатися майном та іншою власністю для здійснення своїх статутних завдань в порядку, визначеному чинним законодавством України;
10.12.17. використовувати власне майно та майно, тимчасово передане їй у володіння або користування, якщо таке використання необхідне для досягнення мети діяльності Партії;
10.12.18. передавати структурним утворенням Партії майно в оперативне управління для реалізації статутних цілей та завдань Партії;
10.12.19. отримувати фінансування за рахунок внесків (вступних, періодичних, цільових та будь-яких інших внесків членів), безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, а також пасивних доходів та надходжень від основної діяльності Партії;
10.12.20. ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян та неприбуткові організації, надавати допомогу в їх створенні;
10.12.21. надавати фінансову та іншу допомогу юридичним особам та громадянам в реалізації проектів та ініціатив, що відповідають Статуту, Програмі, цілям та завданням Партії;
10.12.22. підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати (вступати між собою ) у міжнародні спілки з додержанням вимог чинного законодавства та цього Статуту, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні інших міжнародних контактів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України, чинному законодавству та цьому Статуту.

10.13. Партія є неприбутковою організацією.

10.14. Партія не має права самостійно вести господарську діяльність, спрямовану на отримання прибутку. Майно та кошти, придбані в результаті господарської діяльності, засобів масової інформації, підприємств, що здійснюють продаж суспільно-політичної літератури, виробів з власною символікою, проведення виставок, лекцій, фестивалів, що створені Партією, використовуються виключно на виконання статутних завдань Партії або на благодійні цілі й не можуть розподілятися між членами Партії.

10.15. Місце перебування Центральних керівних органів Партії: Полтавська область, місто Комсомольськ.

ХI. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ

11.1. Припинення діяльності Партії може бути проведене шляхом її реорганізації або ліквідації (добровільної чи примусової) у порядку, передбаченому чинним законодавством України і цим Статутом.

11.2. Реорганізація Партії здійснюється за рішенням З’їзду, якщо за таке рішення проголосувало не менше 2/3 (двох третіх) його делегатів.

11.3. При реорганізації Партії вся сукупність майнових та немайнових прав переходить до правонаступника.

11.4. Партію не може бути реорганізовано в юридичну особу, метою діяльності якої є отримання прибутку.

11.5. Добровільна ліквідація Партії здійснюється за рішенням З’їзду, якщо за таке рішення проголосувало не менше 2/3 (двох третіх) його делегатів. Одночасно з рішенням про добровільну ліквідацію З’їзд ухвалює рішення про використання майна та коштів Партії на статутні чи благодійні цілі.

11.6. Примусова ліквідація Партії здійснюється на підставі відповідного рішення суду внаслідок анулювання її реєстраційного свідоцтва або заборони її діяльності на підставах і в порядку, передбачених законами України.

11.7. Для вирішення питань, пов’язаних із ліквідацією Партії, за рішенням З’їзду (у випадку добровільної ліквідації) або за рішенням суду (у випадку примусової ліквідації) призначається ліквідаційна комісія.

11.8. Ліквідаційна комісія встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів, який не може становити менше 2 (двох) місяців з моменту оголошення про ліквідацію.

11.9. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Партії.

11.10. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно та розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження З’їзду або суду.

11.11. У разі ліквідації Партії її активи, що залишились після задоволення вимог кредиторів, передаються іншій неприбутковій організації відповідного типу, а у випадках, передбачених законодавством, спрямовуються у дохід держави. У будь-якому випадку майно та кошти Партії при ліквідації не можуть перерозподілятися між членами Партії.

11.12. Партія вважається ліквідованою чи реорганізованою з моменту внесення запису про припинення діяльності Партії до Єдиного державного реєстру.

11.13. Припинення діяльності Партії передбачає автоматичне припинення діяльності усіх її центральних органів, структурних підрозділів, обласних, міських, районних, Первинних осередків Партії, а також припинення членства у них.

ХII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації.

12.2. Якщо окремі положення цього Статуту будуть визнані недійсними, це не буде впливати на чинність інших положень та Статуту в цілому.

12.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням З’їзду в порядку, передбаченому цим Статутом.

12.4. Зміни до Статуту підлягають обов’язковій реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

12.5. До виконання Партією вимог ч.6 ст.11 Закону України «Про політичні партії в Україні», але не пізніше ніж протягом 6 (шести) місяців з дня реєстрації Партії районні, міські (обласного значення), районні у містах, сільські, селищні організації, Первинні осередки Партії утворюються, а їхні голови призначаються рішенням Політвиконкому Партії незалежно від наявності або відсутності у цій адміністративно-територіальній одиниці партійних організацій будь-якого рівня.

 

ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗАПОРУКА (ЗА ПОРЯДОК В УКРАЇНІ)»

Партія проголошує та ставить собі за мету досягнути та реалізувати наступні цілі та завдання :

Сфера обороноздатності:

надання пріоритету в інвестуванні екологічно безпечним та енергозберігаючим проектам і технологіям.

• оптимізація кількісних і якісних параметрів Збройних сил України, оптимальних за чисельністю, оснащених сучасною військовою технікою і озброєннями, всебічно забезпечених, здатних виконувати конституційний обов’язок – надійно захищати недоторканість рубежів Вітчизни, її незалежність та суверенітет;

 • формування військово-промислової політики, структурна перебудова оборонно-промислового комплексу країни, здатні забезпечити модернізацію систем озброєнь і військової техніки;
 • розвиток військової науки, пріоритетне фінансування військових науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських розробок, насамперед у галузі високоточних озброєнь;
 • перехід до професійної армії та контрактних форм проходження військової служби з урахуванням фінансових можливостей держави;
 • прискорення реформування інших силових структур (Прикордонної служби, Служби безпеки України, правоохоронних органів);
 • створення справедливої системи соціального захисту військовослужбовців, працівників правоохоронних органів.

Шляхом реалізації вищевказаних пунктів є внесення змін до чинного законодавства та прийняття нових нормативно-правових актів.

Податкова сфера:

створення стабільного і прозорого податкового законодавства країни;

 • зменшення кількості податків, об’єднання податків, що мають тотожну податкову базу;
 • зменшення податкового тягаря шляхом зниження ставок податку на прибуток і податку на додану вартість;
 • спрощення процедур реєстрації та оподаткування малого і середнього бізнесу;
 • надання податкових стимулів підприємствам лише відповідно до державних інвестиційних та інноваційних програм, що забезпечить їм цільовий і прозорий характер;
 • зниження податків на заробітну плату для суттєвого збільшення платоспроможного попиту населення та підвищення рівня життя громадян;

Шляхом реалізації вищевказаних пунктів є внесення змін до чинного законодавства та прийняття нових нормативно-правових актів.

Бюджетна сфера:

 • формування місцевих бюджетів переважно за рахунок власної доходної бази;
 • встановлення відрахувань до місцевих бюджетів від загальнодержавних податків та зборів;
 • реструктуризація системи оподаткування з урахуванням пріоритетності наповнення соціальних статей державного і місцевих бюджетів;

Шляхом реалізації вищевказаних пунктів є внесення змін до чинного законодавства та прийняття нових нормативно-правових актів.

Аграрна сфера:

 • державна підтримка конкурентоспроможного на вітчизняному та зовнішніх ринках національного агровиробництва на базі створення заснованих на добровільних кооперативних засадах великих високомеханізованих сільськогосподарських підприємств;
 • створення інституційних передумов для залучення фінансового капіталу в аграрне виробництво;
 • впровадження системи міжрегіональних аграрних бірж і сільськогосподарських ринків;
 • ширше застосування можливостей оренди і земельної застави;
 • впровадження програми державної підтримки для приватних господарів і фермерів у веденні господарства і організації закупівель та доставці на ринки сільгосппродукції;

Шляхом реалізації вищевказаних пунктів є внесення змін до чинного законодавства та прийняття нових нормативно-правових актів.

Соціальна сфера:

 • Створення єдиної системи соціального страхування.
 • Перехід до моделі економіки з дорогою робочою силою.
 • Масове впровадження безперервної освіти. Створення стимулів щодо підвищення кваліфікації, перекваліфікації, набуття додаткових навичок і знань для усіх категорій населення. Заохочення роботодавців щодо впровадження та фінансування освітніх і кваліфікаційних програм для працівників.
 • Реформування системи освіти з урахуванням того, що у сучасному світі знання є основою конкурентоспроможності держави. Якість освіти та система державного замовлення мають відповідати потребам нової економіки.
 • Розвиток інформаційного суспільства, подолання цифрової нерівності.
 • Реалізація політики здорового способу життя.
 • Відстоювання соціальних прав і гарантій громадян України.
 • встановлення на законодавчому рівні розміру мінімальної зарплати і пенсії, не нижчих від реального прожиткового мінімуму;
 • індексація заробітної плати та пенсій відповідно до зростання споживчих цін і реальних темпів інфляції;
 • підвищення пенсій та зарплат за рахунок скасування всіх необґрунтованих пільг та привілей.

Шляхом реалізації вищевказаних пунктів є внесення змін до чинного законодавства та прийняття нових нормативно-правових актів.

Сфера освіти:

 • залучення масштабних інвестицій в нові освітні технології;
 • розробка та запровадження загальнонаціональної програми, спрямованої на підвищення якості і престижу математичної та технічної освіти;
 • створення спеціалізованих навчальних закладів і відкриття факультетів для підготовки фахівців для шостого технологічного укладу, насамперед – у галузі нано- та біотехнологій, інформаційних технологій, сучасного матеріалознавства та електроніки;
 • компютерізація навчання у середній та вищій школі;
 • забезпечення об’єктивного висвітлення в навчальних програмах і підручниках процесів суспільного розвитку, історичних подій і діячів, недопущення суб’єктивістського викривлення у цій справі.

Шляхом реалізації вищевказаних пунктів є внесення змін до чинного законодавства та прийняття нових нормативно-правових актів.

Сфера охорони здоров‘я:

 • забезпечення гарантованої якості і доступності базових видів медичної допомоги для усіх громадян;
 • впровадження здорового способу життя як пріоритету державної політики в сфері охорони здоров’я;

Шляхом реалізації вищевказаних пунктів є внесення змін до чинного законодавства та прийняття нових нормативно-правових актів.

Сфера молодіжної політики:

 • реалізація загальнонаціональної програми, спрямованої на розширення та забезпечення прав і соціальних гарантій, що надаються сім'ям;
 • розробка програми з підтримки материнства і дитинства;
 • створення багаторівневої системи адресної допомоги багатодітним сім’ям та родинам, що виховують дітей з особливими потребами;
 • розширення практики надання пільгових житлових кредитів молодим сім’ям;
 • відродження масового фізкультурного руху і розвитку українського спорту, що сприятиме оздоровленню молодого покоління і покращанню міжнародного іміджу та авторитету України;
 • впровадження системи молодіжного обміну з іншими країнами світу.

Шляхом реалізації вищевказаних пунктів є внесення змін до чинного законодавства та прийняття нових нормативно-правових актів.

Культурна сфера:

 • формування культурної політики на принципах відкритості, гуманізму, полікультурності і політичної коректності;
 • сприяння культурній рівноправності всіх народів і регіонів з урахуванням їхньої історичної, ціннісної та мовної різноманітності;
 • відродження системи дитячих культурно-просвітницьких закладів, театрів, будинків творчості, системи кінопрокату, літніх дитячих таборів та культурно-оздоровчих центрів у регіонах;
 • формування загальнонаціональної мережі регіональних культурних центрів, які мають стати осередками гармонійного розвитку всіх культур, що існують у нашій країні;
 • послідовне формування єдиної політичної нації в Україні при збереженні особливостей і традицій кожної національної групи, що входить до неї. Партія буде неухильно дотримуватися конституційних гарантій для національних меншин, розвитку їх культурної автономії.

Шляхом реалізації вищевказаних пунктів є внесення змін до чинного законодавства та прийняття нових нормативно-правових актів.

 

 

 

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *